.

Featured Jobs


FOREVER TRAVEL SERVICE CO., LTD
Tour Operator
Responsibilities (หน้าที่รับผิดชอบ) : •Cooperation with Tour Guide and Other Department ติดต่อประสานงานกับไกด์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ•Input tour information detail    จัดรายละเอียดรายการทัวร์แต่ละวัน•Tour Operation and Ground Arrangement   จองอาหาร หรือจัดรายการต่างๆ  •Assist operation with oversea office  ติดต่อประสานงานกับ Partner ต่างประเทศคุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง อายุ 20-45 ปีวุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขา การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ทำงานในบริษัททัวร์ หรืองานด้าน ...


Advertisements