ผู้จัดการแผนก Customer Service

 • สุราษฎร์ธานี
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 08:33:28 GMT
ระดับการศึกษา ป.ตรี คุณสมบัติ จบวุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี บุคลิกภาพดี น่าเชื้อถือ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวิเคราะห...
Job Details
เซ็นทรัล สมุย

Executive - Beverage Demand Planning

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 09:21:36 GMT
Service-minded with good customer contact skills, hard-working and self-motivated. Responsible on forecasting activities associated with Beverage products....
Job Details
บริษัท โอสถสภา จำกัด

Quality Assurance

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 07:26:36 GMT
A strong understanding of customer service principles. Measure Customer Service Agent performance via recordings and case audits, providing feedback....
Job Details
Traveloka

HR Support

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:22:51 GMT
Providing customer service to organization employees. Ability to apply Customer Support skills and techniques....
Job Details
PANTHERA GROUP

Executive - Beverage Network Management

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 09:21:31 GMT
Service-minded with good customer contact skills, hard-working and self-motivated. Responsible for coordinating and operation plans of launch and re-launch...
Job Details
บริษัท โอสถสภา จำกัด

CAO Global Security and Investigation - Security Guard Supervisor – Analyst

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 10:39:53 GMT
Liaise with the Police, Fire Service and other agencies in an emergency and on all issues affecting security where coordination with government resources is...
Job Details
JP Morgan Chase

Account Director

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 07:53:21 GMT
Outstanding relationship management and customer service skills. Taboola is widely recognized as the world’s leading content discovery and distribution platform...
Job Details
Taboola

Chief Marketing Officer

 • สถานีรถไฟฟ้าบางจาก
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 06:04:19 GMT
Communications, market research, sales management, product development, distribution channel management, pricing, and customer service....
Job Details
บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Publisher Account Manager - Thailand

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 07:53:21 GMT
Outstanding relationship management and customer service skills. Are you a sales savvy account manager with a passion for digital media?...
Job Details
Taboola

Solution Manager Bangkok

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 07:53:22 GMT
Participate in customer meetings as needed. Management of numerous assignments and resources in parallel, prioritizing customer requirements and managing it...
Job Details
Taboola

Sales Manager International Markets

 • Thailand
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 10:11:41 GMT
Also ensure Distributors’ Technical and Service teams are aware and trained on Electrolux products including technical specs and are able to provide the highest...
Job Details
Electrolux

Teller / Customer Service Officer

 • Thailand
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:38:32 GMT
(กรุงเทพฯ และตางจังหวัด) • ปฏบัิ ติงานประจําสาขาโดยรับผิดชอบในการใหบริการลูกคาเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงนิ ตางๆ เชน การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ...
Job Details
UOB

Customer Service (Import)

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 02:29:14 GMT
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด บริษัท ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินระหว่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ Trans air Cargo...
Job Details
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด

Call Center Agent (English)

 • บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:02:26 GMT
Professionally respond to claims notification, customer inquiries via telephone, email etc. in courteous manner to maintain customer satisfaction and retention....
Job Details
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Quality Control / Customer Service (Logistics)

 • สมุทรปราการ
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 00:18:08 GMT
At least 1 year of experience in customer service with good analytical skills and problem-solving. Clients focus by providing high value support services and...
Job Details
Lazada Express Co., Ltd.

Quality Assurance

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 03:30:21 GMT
A strong understanding of customer service principles. Measure Customer Service Agent performance via recordings and case audits, providing feedback....
Job Details
K2 Digital

Junior Barista

 • กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 04:56:30 GMT
Move up and down stairs and/or service ramps. Input orders into cash register system and collect payment from customer. Posting Date May 21, 2018....
Job Details
Marriott International, Inc

Sales Interior Designer

 • วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 00:18:11 GMT
Liaise with the Service Team for the accurate measurement of all applicable areas (as required). Liaise with the Business Development & Showroom Sales Team for...
Job Details
The Decor Mart Co., Ltd. (DM Home)

Call Center ( Staff - Officer )

 • Thailand
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:39:17 GMT
Minimum of 1 year working experience preferable in Call Center or Customer Service. To follow up case and ensure the response to customer is efficient and...
Job Details
UOB

Relationship Manager Wealth Banking - Manager

 • Thailand
 • Posted on: Tue, 22 May 2018 05:39:17 GMT
Highly professional customer service to advice on investment and product such as mutual fund, fixed. Build and develop relationship with existing customer at...
Job Details
UOB


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements