ตัวแทนฝ่ายบริหาร

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 17 Jul 2017 12:29:03 GMT
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดทำและดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ 2. รายงานโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องผลการตรวจติดตามจากภายในและภายนอก 3. ควบคุม ด
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand - Learn, Volunteer and Travel

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 15 Jul 2017 12:51:06 GMT
The orphanage is located in the Sing Buri Province in Thailand. The orphanage houses local orphaned, children and has their own integrated primary and
Job Details
GoEco

นักบัญชี ประจำโรงงานภาคกลาง ( จ.สิงห์บุรี, สมุทรสาคร )

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Fri, 07 Jul 2017 23:57:26 GMT
Description: Qualification: - ปริญญาตรี สาขา บัญชี - ประสบการณ์ 1-4 ปี ในงานบัญชี โดยเฉพาะบัญชีต้นทุน - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี - ม
Job Details
Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

นักบัญชี ประจำโรงงาน สิงห์บุรี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Tue, 11 Jul 2017 18:34:54 GMT
จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน ตรวจสอบ,ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:06 GMT
• จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน คุณสมบัติ 1. ขับรถยนต์ได้ คอมพิวเตอร์ได้ ใช่โปรแกรม express ได้ ตอบป
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

(สมัครด้วยตนเองที่สาขา พร้อม สัมภาษณ์). จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Sat, 08 Jul 2017 10:11:41 GMT
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ก
Job Details
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ช่างเครื่องฉีดพลาสติก / ช่างเครื่องเป่าขวด

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:21:28 GMT
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร - ดูแล แก้ไขปัญหา ตรวจสอบคุณภาพงาน และเครื่องจักร - แจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - ควบคุมการใช้พลังงานและวัตถุดิบให
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

หัวหน้ากะงาน

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:21:28 GMT
- ดูแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปตามแผนการผลิต - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหา - รายงานปัญหาต
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:21:23 GMT
1. ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก (Pallet), PET Sheet ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3. วางแผนกลย
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

หัวหน้าแผนกผลิตอาวุโส

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:21:22 GMT
1. ดูแลงานด้านการปรับฉีดพรีฟอร์ม ,เป่าขวด ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3. วางแผนกลยุทธ์ในการบร
Job Details
บริษัท ทีซีเค อินเตอร์พลาส จำกัด

วิศวกรการผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต

 • พรหมบุรี, สิงห์บุรี
 • Posted on: Sun, 09 Jul 2017 06:20:58 GMT
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition)
Job Details
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานขายเครื่องจักรกลุ่มงานก่อสร้าง

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:54 GMT
• แนะนำสินค้า เครื่องจักรงานก่อสร้างเช่น แพล้นท์แอสฟัลท์ แพล้นคอนกรีต คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี เครื่องกล หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เดินทางต่างจังหวัดได้ 3. ม
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

พนักงานบัญชี

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:05 GMT
1. บันทึกรายการทางบัญชี เช่น ด้านรับ, ด้านจ่าย และด้านทั่วไป (โปรแกรม Express) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี, เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

พนักงานสโตร์

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:05 GMT
• งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก • จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย (เป็นปัจจุบัน) • ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

พนักงานฝ่ายบุคคล

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:41:37 GMT
• รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อม
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:04 GMT
1. จัดทำใบขอซื้อ 2. จัดทำใบสั่งซื้อ 3. ติดต่อ-สอบถามราคาผู้ขาย พร้อมทั้งจัดทำใบเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติการสั่งซื้อ 4. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

ช่างเชื่อม

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:27 GMT
• เชื่อมงานโครงสร้าง ประกอบชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในงานเชื่อมไม่ต่ำกว่า 5 ปี เงินเดือน: 15000 สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสิงห์บุรี ค
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:26 GMT
• ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต • ความสามารถเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง • ประกอบตู้คอนโทรล เดินสายไฟโรงงาน • เชื
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

ช่างสำรวจ

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:06 GMT
• ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ คุณสมบัติ 1. ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน สำรวจ ควบคุมงาน ถนน สะพาน ไม่ต
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

ช่างกลึง

 • สิงห์บุรี
 • Posted on: Mon, 10 Jul 2017 06:42:27 GMT
• กลึง มิลลิ่ง ซ่อมสร้างชิ้นส่วน อะไหล่ • ช่างกลึงแมนนวล • ช่างกลึง cnc lathe ,M/C คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในงานกลึง มิลลิ่ง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. เขียน solid
Job Details
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements