เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:36 GMT
1.วางแผนและดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และจัดการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายใน และภายนอกองค์กร 2.ยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมต...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าระบบคุณภาพ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:04:17 GMT
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้ช่วยนักวิจัย

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:39 GMT
1.ความรู้ด้านอ้อย 2.ความรู้ด้านงานวิจัย 3.การวางแผนการทดลอง 4.การเก็บข้อมูลการทดลอง 5.ความรู้ด้านสิถิติ 6.สามารถทำงานตามแผนงานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ช่างโยธา

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:15 GMT
สำรวจ ประมาณราคาและติดทั่งประปาให้กับผู้ใช้ป้า ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการซ่อมหรือ เปลี่ยนท่อ อุปกรณ์ และมาตรว้ดป้า รวมทั่งการคัดมาตร ประสานมาตร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

QMR Supervisor

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 11:57:30 GMT
- ดูแลเอกสารด้านการควบคุมคุณภาพ - Support การตรวจสอบ Audit ทั้งภายในและภายนอก - ควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับระบบการรับประกันคุณภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ - รับข้อร้องเร...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

พนักงานขาย ประจำสาขาอุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 03:35:25 GMT
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE" พนักงานขาย ประจำสาขาอุทัยธานี ด่วน !!! - รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจ...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:36 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดอุทัยธานี

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 17:38:07 GMT
ระดับเงินเดือน 18350 ลักษณะการทำงาน 1. สรรหาและรับสมัครสมาชิก 2. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก คุณสมบัติผู้สมัคร...
Job Details
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:58:55 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

พนักงานบัญชี

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:09:21 GMT
1. งานบัญชีเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญซื้อ เงินเชื่อ เงินสด 2. งานบัญชีทั่วไป,กระทบยอดบัญชี GL,ตรวจสอบบัญชีภาษีซื้อ,รายได้ตัดจ่าย 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบ,ตรวจสอบ ภงด...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:57:35 GMT
-ควบคุมกำกับดูแลกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการฝึกศึกษาและการฝึกอบรม -วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน นำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา -...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:58:54 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท ค...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:58:47 GMT
-ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก -ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:58:54 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:09:04 GMT
- ดูแลการงานบริหารโรงงาน วางแผนและจัดการให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย - เวลาการทำงาน: 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำปี 13 วัน (หร...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:10:27 GMT
1. บริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน (HRM/HRD/ER/HRS"Support"/CSR/IT) 2. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/แผนอัตรากำลัง/แผนงบประมาณ 3. ปรับปร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 03 May 2018 07:09:04 GMT
1. สำรวจตลาดและทำความเข้าใจตลาดน้ำแข็ง 2. เยี่ยมลูกค้าปัจจุบันเพื่อปรับปรุงการขายและการให้บริการ 3. วิเคราะห์ยอดขายในแต่ละสาย เพื่อหาลูกค้าใหม่ 4. งานอื...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

วิศวกรประจำแผนกซอมบำรุงไฟฟ้า

 • สว่างอารมณ์, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:57:35 GMT
1.ควบคุมเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน 2.ออกแบบ/ปรับปรุง/แก้ไข เครื่องจักรกลไฟฟ้าต่างๆ 3.ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 4.ควบคุมการปฏิบ...
Job Details
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:58:56 GMT
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 2.ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุง 3.จัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาน 4.ว...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Marketing Staff-เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาบ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 11:35:08 GMT
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี (บ้านไร่) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 09:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น วันเสาร...
Job Details
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements