ธุรการทั่วไป

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:00:07 GMT
บันทึก/ควบคุม/จัดเก็บงานด้านเอกสารทั่วไป ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา...
Job Details
บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุศูนย์ลอย จ.สระแก้ว และจ. ตาก

 • ตาก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:09:41 GMT
- ออกตรวจสอบ กรณีลูกค้าของบริษัทเกิดอุบัติเหตุ - ทำเอกสารเคลม ดำเนินการต่างๆในเรื่องการประกันตัว และคดีความของลูกค้า - ให้ความช่วยเหลือ แนะนำลูกค้า และคู่กรณี...
Job Details
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงานฝ่ายผลิต

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:04:26 GMT
ผลิตถุงพลาสติกให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒฯ (แม่สอด) ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
Job Details
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

Draftsman

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:03:16 GMT
1.เขียนแบบงานโยธา และก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม Auto Cad สถานที่ปฏิบัติงาน แม่สอด,เมียวดี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา เงินเดือน 3 ตำแหน่ง ตามโครงสร...
Job Details
บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

พนักงานขาย จังหวัดตาก เงินเดือน คอม 16,250 บาท ต่อเดือน

 • ตาก
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:00:28 GMT
1. เปิดลูกค้าใหม่ 2. รักษาลูกค้าเดิม 3. เพิ่มยอดขาย 4. สรุปรายงานสภาวะตลาดปัจจุบัน 5. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 6. พื้นที่การขาย - ตามเส้นทางขายที่กำหนด...
Job Details
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ

 • เมืองตาก, ตาก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:57:42 GMT
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก...
Job Details
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 • เมืองตาก, ตาก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:57:50 GMT
ภาระในการสอน จัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเนื้อหาการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น-กลาง สำหรับพนักงานบริษัท หรือหน...
Job Details
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 • เมืองตาก, ตาก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:57:42 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง จบปริญาญาตรี / โท ตามสาขาที่เกี...
Job Details
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสาตร์และสิ่งแวดล้อม

 • เมืองตาก, ตาก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:57:50 GMT
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสาตร์และสิ่งแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย-หญิง จบการศ...
Job Details
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 • เมืองตาก, ตาก
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 11:57:47 GMT
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาปริญญา ตรี,โท,เอก สาขาการบัญชี...
Job Details
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

พนักงานการเงินและบัญชี

 • ตาก
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:14 GMT
จัดทำใบแจ้งหนื้ค่านํ้า จัดทำใบเสร็จค่านํ้าประปา ควบคุมการจัดเก็บเงิน ตรวจสอบ ควบคุมใบเสร็จเงินค่า นํ้าประปา จัดทำรายงานวิเคราะห้อายุหนี้ และรายการ ที่๓ยว1ของ ร...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

นักวิทยาศาสตร์

 • ตาก
 • Posted on: Wed, 16 May 2018 17:22:15 GMT
ทดสอบคุณภาพนํ้าดบ นํ้าประปาใบต้านกายภาพ เคมี จุล?ววิทยา และดชนิมลภาวะ ประเมีนคุณภาพนํ้า เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นจ้อมูลในการ ควบคุมคุณภาพนํ้าให้เป...
Job Details
การประปาส่วนภูมิภาค

พนักงานตรวจนับสินค้า

 • ตาก
 • Posted on: Sat, 12 May 2018 05:57:41 GMT
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัต...
Job Details
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

ช่างซ่อมบำรุง/หัวหน้าหน่วยตัด

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:57:46 GMT
*ช่างซ่อมบำรุง-มีความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน *หัวหน้าหน่วยตัด -คุมเครื่องตัดหนัง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา...
Job Details
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย

 • ตาก
 • Posted on: Sat, 12 May 2018 05:58:25 GMT
รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสร...
Job Details
ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)

Sale Support Officer

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Sat, 12 May 2018 11:56:59 GMT
1.จัดทำ/ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำสรุปรายงานยอดขาย และสรุปรายงานต่างๆ 4.ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายขาย 5.ติดต่อก...
Job Details
TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.

วิศวกรโรงงาน

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 05:57:46 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้ม...
Job Details
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโยธา

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 11 May 2018 05:57:48 GMT
- ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของดครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR - ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร...
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Warehouse Head

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Fri, 04 May 2018 11:58:05 GMT
Control and follow up Warehouse Dept. สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อัตรา เงินเดือน 1 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง / ชาย อายุ 35 ปีขึ...
Job Details
TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.

OE

 • แม่สอด, ตาก
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 05:59:32 GMT
-รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา (ข้อกำหนด,รายละเอียดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง) -ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ...
Job Details
บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements