Territory Manager

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 10:17:28 GMT
Territory Manager At Roche, 94,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we’ve become one of the world’s...
Job Details
Roche

หัวหน้าทีมขาย ประจำสาขาอำนาจเจริญ

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 09:15:24 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

Pepper Lunch (ร้านอาหารญี่ปุ่น) ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน สาขาเซ็นทรัลโคราช

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:24:30 GMT
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน - กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS...
Job Details
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศ จ.อำนาจเจริญ)(KM)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:15:07 GMT
คุณสมบัติผู้ช่วยผู้จัดการปั้มน้ำมัน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และม...
Job Details
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พนักงานขาย ประจำสาขาอำนาจเจริญ

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 03:15:05 GMT
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - มีใจรักงานบริการ งานขาย - มีมนุษย์สัมพันธ์...
Job Details
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิตไฟฟ้า

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 06:00:44 GMT
•ดูแลระบบ ควบคุมเครื่อง การส่ง-จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำ , ควบคุมเครื่อง การป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ , ควบคุมระบบการผลิตน้ำป้อนหม้อไอน้ำ และ น้ำใช้ในโรงงาน •ควบคุมด...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หัวหน้าจัดซื้อ

 • ชานุมาน, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 05:57:39 GMT
- ดูแลงานจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้าง - ประสานงานและตรวจสอบสินค้าตามจำนวนและ ประเภทที่ทางบริษัทฯ ขอสั่งซื้อ - หาผู้ขาย เปรียบเทียบราคา ขออนุมัติ และเป...
Job Details
บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

หัวหน้ากะผลิต

 • ชานุมาน, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 05:57:38 GMT
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 4.จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ...
Job Details
บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

หัวหน้าสโตร์

 • ชานุมาน, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 05:57:37 GMT
1. บริหารจัดการระบบคลังวัตถุดิบ , สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามระบบ FIFO และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. จัดทำรายงานสรุปการเช็คสต๊อกประจำเดือน รายงานต่อผู้บังค...
Job Details
บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

 • ชานุมาน, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 05:57:37 GMT
1.รับแบบและศึกษาแบบจากผู้บังคับบัญชา 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนการส...
Job Details
บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

 • ชานุมาน, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 05:57:37 GMT
1.กำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต 2.ตัดสินใจและช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 3.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการลงบันทึกผลด้านคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 4...
Job Details
บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:58:49 GMT
1.เพื่อให้จัดทำ รักษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 2.เพื่อให้การดำเนินการสอดคล...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

จนท.โสตทัศนูปกรณ์

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 06:00:14 GMT
- เพื่อผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้และ บำรุงรักษา พร้อมจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ในการใช้ห้องประชุม การฝึกอบรม...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

หัวหน้ากะห้องชั่ง

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:58:18 GMT
- ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (อำนาจเจริญ)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:22:37 GMT
เพศชาย อายุ 25 37 ปี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป จะพ...
Job Details
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วิศวกรเคมี

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 06:00:43 GMT
•รับนโยบนโยบายคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปสนับสนุนการผลิต •ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ •ควบคุมดูแลการผลิต,ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วิศวกรเครื่องกล

 • เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
 • Posted on: Tue, 08 May 2018 05:58:49 GMT
- ออกแบบ การติดตั้งเครื่องจักรหนัก (ลูกหีบ,บำรุงรักษาเครื่องกล) - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจ...
Job Details
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Thu, 26 Apr 2018 09:14:42 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

Administrative Executive

 • อำนาจเจริญ
 • Posted on: Wed, 25 Apr 2018 02:16:57 GMT
Requirements Languages : MandarinNationality : Malaysian,PR/Work permit holder,ForeignerAge : Between 18 - 35Education : Candidates must possess at least...
Job Details
WG Gaming Ltd


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements