เจ้าหน้าที่ล่าม สื่อสารภาษาญี่ปุ่น ได้

 • นครชัยศรี, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 17:59:31 GMT
- ดูแลงานด้านล่ามในโรงงาน - หากมีประสบณ์การงานด้านล่ามในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานในแผนกที่สังกัดตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสัมปทวน...
Job Details
Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 • ดอนตูม, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:21 GMT
- ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า(Precast) - ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพเป็นไปตามบริษัทกำหนด -...
Job Details
Nirvana Daii Public Company Limited

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

 • ดอนตูม, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:21 GMT
- วางแผน ตรวจสอบขั้นตอน และควบคุมกระบวนการผลิตคอนกรีตอัดแรงให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ - คำนวณและจัดทำใบเบิกวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และตรวจสอบ ควบคุม วัตถุดิบ ว...
Job Details
Nirvana Daii Public Company Limited

Admin Supervisor ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:21 GMT
-ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) - ดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และสาธารณูปโภคต่างๆของบริษัท - รับผิดชอบงานเอกสารที...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่เทคนิค

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:21 GMT
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด - จัดทำ Mock up ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับลูกค้า - จัดทำ...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
- ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับการส่ั่งซื้อ และวางแผนการผลิต - ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการตั้งรหัสสินค้า กำหนดการใช้วัตถุดิบเพื่อยืนยันการสั่งซื้อรวมถึงออกใบกำกับส...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
1. รับผิดชอบเอกสาร ISO ของบริษัททั้งหมด 2. ลงบันทึกข้อมูลจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ออกเอกสารใหม่ ตามคำร้องขอของแต่ละหน่วยงาน 3. แจกจ่าย และเรียกคืนเอกสารควบคุมท...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
-ประสานงาน (แปลคำสนทนา ) ระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับแผนกอื่นๆ -แปลเอกสาร ไทย - ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น - ไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับลูกค้าญี่ปุ่น และล...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
- จัดทำการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน - คำนวณมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือแบบวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - คำนวณมูลค่าสินค...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

Management Trainee,Production

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
-Analyze and define opportunity for efficiency improvement in production processes and new implementation projects -Preparing administrative or production...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

หัวหน้าแผนกผลิต เพื่อเป็น Management Trainee

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:05:17 GMT
ศึกษา เรียนรู้ ควบคุมและพัฒนาวัตถุดิบ สูตรการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการจัดการสินค้าและขนส่ง ของธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

Sales Representative

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:05:16 GMT
- นำเสนอและขายสินค้าประเภทประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ Flexible Packaging , Multilayer Blown Film, Food Packaging ต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

Support Hardware ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
- วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ - ติดตั้งโปรแกรม Standard...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 • สามพราน, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 12:04:20 GMT
1. บริหารการเงินรับ การเงินจ่าย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงเงินฝากธนาคาร ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 2. รวบรวมและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในรูปแบบต...
Job Details
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )

Financial Analyst Job (Chemical Industry), Nakhonpatom, Thailand

 • นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 10:49:39 GMT
Additional Benefits: Attractive Company Profile Executive recruitment company Monroe Consulting Group Thailand is recruiting on behalf of an international...
Job Details
Monroe Consulting Group

โฟร์แมนประจำ Site ปิ่นเกล้า ศาลายา จ.นครปฐม

 • นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 10:08:57 GMT
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่มีความมั่นคงเเละกำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตมีกำลังขยายงานไปยังเขตต่างๆทั...
Job Details
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่ (สาขานครปฐม)

 • นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 09:14:35 GMT
เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการโน้มน้าว ต่อรอง มีจิตบริการ และม...
Job Details
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

ธุรการ ใช้ภาษาจีนกลางเบื้องต้นได้

 • นครปฐม
 • Posted on: Sun, 18 Feb 2018 20:24:55 GMT
ใช้ภาษาจีนเบี้องต้นได้ ใช้คอมเบื้องต้นได้ กรุณากรองรายละเอียด กรุณากรองรายละเอียด กรุณากรองรายละเอียด กรุณากรองรายละเอียด คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :: กร...
Job Details
บริษัท บีเคเคอินเตอรเนชั่ลแนล

เจ้าหน้าที่ QA. Incoming and Loading

 • นครชัยศรี, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 06:03:59 GMT
- ตรวจสอบการรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และคัดกรองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนเข้าไปใช้ในสายการผลิตได้ดียิ่งขึ้น -...
Job Details
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานผลิต/คลังสินค้า

 • พุทธมณฑล, นครปฐม
 • Posted on: Mon, 19 Feb 2018 06:05:54 GMT
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 20 อัตรา 310 บาท +ครองชีพ25+เบี้ยขย...
Job Details
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements