หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.ปัตตานี

 • ยะรัง, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 21 May 2018 06:11:26 GMT
- ควบคุม ดูแล การปฏบัติงานของพนักงาน การตจัดสรรอัตรากำลังตามตำแหน่งงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตไม่ติดขัด - ควบคุม ติดตามการปรับแต่ง การซ่อมแซ่ม รวมถึงการแก้ไขป...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พนักงานบริการสวนสนุก (ปัตตานี)

 • ปัตตานี
 • Posted on: Fri, 18 May 2018 07:22:45 GMT
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี รับสมัครพนักงานบริการประจำสวนสนุก หญิง (ปัตตานี) คุณสมบัติ 1.อาย...
Job Details
บริษัท ฮาฮามา จำกัด

ธุรการสนาม/ธุรการโครงการ

 • เมืองปัตตานี, ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 14 May 2018 06:00:45 GMT
- ประสานงานระหว่างโครงการก่อสร้างกับสำนักงาน และ owner - จัดพิมพ์เอกสารภายใน-ภายนอกโครงการ และดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ - ควบคุมการเบิกจ่ายของรับของ - งานอื...
Job Details
บริษัท บอริส จำกัด

ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย

 • ปัตตานี
 • Posted on: Wed, 09 May 2018 06:02:26 GMT
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี...
Job Details
บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:18:54 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียง)

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 07 May 2018 09:18:19 GMT
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป -มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์ -มีใจรักงานบริการ -มีความรู้ด...
Job Details
บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:06 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

 • ปัตตานี
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:02 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

 • ปัตตานี
 • Posted on: Tue, 24 Apr 2018 04:48:49 GMT
P.SPP Ranong Co., Ltd. P.SPP Ranong Co., Ltd.เป็นผู้เเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ExxonMobil อย่างเป็นทางการ (Authorized ExxonMobil Distributor) ในการจัดจำหน่ายน...
Job Details
P.SPP Ranong Co., Ltd.


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements