นักสังคมสงเคราะห์

 • ยะลา
 • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:34 GMT
1. ปฏิบัติงาบเพื่อวิเคราะห์สภาพป้ญหาการสัมภาษณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริง 2. แก้ไขปีญหารายบุคคลหริอวิเคราะห์สภาพป้ญหา เพื่อการข่วยเหลีอ และจัดบริการด้านลวัสติการส...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

พนักงานขาย

 • ยะลา
 • Posted on: Tue, 15 May 2018 12:03:23 GMT
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษาและการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที...
Job Details
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • เมืองยะลา, ยะลา
 • Posted on: Sun, 06 May 2018 07:27:11 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (จำนวน 4 ตำแหน่ง) (ประจำสาขายะลา) คุณสมบัติ : - หญ...
Job Details
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สาขายะลา)

ที่ปรึกษาโครงการ (พิเศษ) ประจำสาขาเบตง

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 17:39:31 GMT
ระดับเงินเดือน 20,000 ลักษณะการทำงาน เป็นงาน Full Time พัฒนาด้านการขยายตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน โครงการวางแผนการเงิน บริหารดูแลบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ...
Job Details
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล

ที่ปรึกษาโครงการตะกาฟุลประจำสาขาปัตตานี ยะลา เบตง นราธิวาส โก-ลก หาดใหญ่ สตูล

 • ยะลา
 • Posted on: Wed, 02 May 2018 17:39:27 GMT
ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน เป็นงานFull Time ให้คำปรึกษาทางการเงิน ในรูปแบบตะกาฟุล ทำหน้าที่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเง...
Job Details
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,นราฯ,,สตูล

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

 • ยะลา
 • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:03 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • เมืองยะลา, ยะลา
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 19:22:00 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala มีประสบการณ์ด้านบัญชี ต้นทุน และสามารถใช้โปรแกรม express ได...
Job Details
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • เมืองยะลา, ยะลา
 • Posted on: Sat, 21 Apr 2018 19:22:02 GMT
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ป...
Job Details
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements