นักพัฒนาสังคม

  • นราธิวาส
  • Posted on: Thu, 17 May 2018 17:22:33 GMT
1. ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ตามแผนงาน และโครงการ รวมทั้งตดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 2. งานพัฒนาคุณภาพซีวิตแก่เด็กใน,ชุมขนแออัดหริอ แหล่งก...
Job Details
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

  • ยี่งอ, นราธิวาส
  • Posted on: Fri, 04 May 2018 00:02:10 GMT
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั...
Job Details
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • นราธิวาส
  • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:07 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

  • นราธิวาส
  • Posted on: Mon, 30 Apr 2018 18:27:06 GMT
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ านวน 21 อัตรา ปฏ...
Job Details
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Account Executive (ประจำ จ.นราธิวาส)

  • นราธิวาส
  • Posted on: Sat, 03 Feb 2018 09:10:43 GMT
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid, prepaid, บัตรเติมเงิน ,ROM และ Handset). • ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย ค้าส่ง (ADP)...
Job Details
Advanced Info Service PLC(AIS)


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements